CUKCUK - Bán hàng (Phone)

50 câu hỏi

Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ bán hàng.