Khách hàng

2 câu hỏi

Hướng dẫn khách hàng thực hiện tự gọi món và gửi yêu cầu đế nhà hàng.