Nhân viên ghi order

76 câu hỏi

Hướng dẫn nhân viên ghi order thực hiện các nghiệp vụ ghi order, chuyển món cho bếp/bar, kiểm đồ và gửi yêu cầu thanh toán.