Quản lý nhà hàng

40 câu hỏi

Hướng dẫn quản lý nhà hàng thực hiện nghiệp vụ quản lý trên phần mềm.