Quản lý nhà hàng

42 câu hỏi

Hướng dẫn quản lý nhà hàng thực hiện nghiệp vụ quản lý trên phần mềm.