Thu ngân

60 câu hỏi

Hướng dẫn thu ngân thực hiện các nghiệp vụ bán hàng