Chỉnh sửa danh sách sở thích phục vụ tại nhà hàng như thế nào?

Để chỉnh sửa danh sách sở thích phục vụ tại nhà hàng, thực hiện như sau:

Áp dụng sở thích phục vụ cho món:

1. Nhấn biểu tượng , chọn tab Danh sách thực đơn, chọn Nhóm thực đơn muốn chỉnh sửa.

2. Nhấn chọn tab Sở thích phục vụ. Chương trình đã mặc định sẵn 1 số sở thích phục vụ với mô hình Quán Bún phở miến.

3.Tích chọn những Sở thích phục vụ muốn áp dụng với nhóm thực đơn.

Xóa hoặc bổ sung thêm các sở thích phục vụ, thực hiện:

1. Nhấn biểu tượng  , chọn tab Sở thích phục vụ.

2. Để thêm sở thích phục vụ, thực hiện nhập tên sở thích và nhấn biểu tượng  để lưu lại.

3. Để xóa sở thích phục vụ, nhấn biểu tượng  bên cạnh sở thích phục vụ và xác nhận xóa.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự