Chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng thế nào?

Quản lý nhà hàng có thể chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng như sau:

Tại màn hình đăng nhập, chạm vào biểu tượng lá cờ để chọn ngôn ngữ sử dụng cho ứng dụng

Hoặc khi đang sử dụng ứng dụng, chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Ngôn ngữ.

  • Chọn ngôn ngữ mong muốn. Khi đó, ứng dụng sẽ chuyển đổi sang ngôn ngữ vừa chọn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự