Đăng nhập và thiết lập ban đầu trên ứng dụng CUKCUK Self Order thế nào?

Đăng nhập:

Để sử dụng CUKCUK Self Order, nhà hàng cần triển khai và sử dụng phương thức kết nối Offline. Khi mở ứng dụng, quản lý thực hiện:

  • Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm và kết nối đến IP Server Offline của nhà hàng.
  • Trường hợp không tìm được IP Server Offline, có thể nhập trực tiếp tại ô Địa chỉ IP.

Trường hợp không nhớ địa chỉ IP, thực hiện mở CUKCUK Server để xem lại địa chỉ IP.

  • Nhập thông tin đăng nhập: tên, mật khẩu tài khoản quản lý, nhấn Login.

Chương trình sẽ hiển thị màn hình thiết lập bàn.

Thiết lập bàn:

1 máy iPad sử dụng CUKCUK Self Order sẽ được cố định tại 1 bàn. Quản lý cần thực hiện chọn đúng bàn đặt iPad, sau đó nhấn OK để xác nhận.

Khi đó, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng để tự gọi món. Xem hướng dẫn cách tự gọi món tại đây.

Trường hợp quản lý nhà hàng không yêu cầu thu ngân xác nhận order khách gọi trước khi gửi xuống bếp/bar thì khi đăng nhập ứng dụng, thu ngân/phục vụ cần chọn máy thu ngân làm việc trước khi chọn bàn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự