Ghi nhận món đã trả cho khách vào đâu?

Xem phim hướng dẫn

Đối với các món đã mang ra trả cho khách, nhân viên ghi order sẽ ghi nhận lại theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Trả món cho từng order

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng sau khi chế biến, đem trả từng món cho khách. Khi trả món có thể nhập số lượng món trả cho khách trong trường hợp số suất trả nhỏ hơn số suất khách gọi.

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongtramon với order có món được bê ra cho khách.

mtramon1

  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon đối với món cần trả.

mtramon2.2

Cách 2: Trả món cho nhiều order

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng có nhiều đầu bếp, mỗi đầu bếp phụ trách các món khác nhau. Chế biến theo tổng số lượng món mình phụ trách, sau đó trả món theo từng bàn.

  • Chạm vào biểu tượng tab bieutuongtramon1, chọn tab Theo món ăn.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon bên cạnh thông tin món, để trả cho một loạt các order.

  • Hoặc chạm vào món, sau đó chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon bên cạnh thông tin order, để trả cho từng order.

Cách 3: Trả món theo bàn khách ngồi

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng chế biến lần lượt theo từng bàn/order, sau đó trả đồng thời toàn bộ món cho bàn/order.

  • Chạm vào biểu tượng tab bieutuongtramon1, chọn tab Theo bàn.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon bên cạnh thông tin bàn, để trả toàn bộ món trên bàn/order.

  • Hoặc chạm vào bàn/order, sau đó chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon bên cạnh thông tin món, để trả theo từng món.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự