Ghi nhận như nào khi khách muốn ghép order đã gọi với order của một bàn khác?

Xem phim hướng dẫn


Trường hợp khách muốn ghép order với một order khác, nhân viên ghi order có thể ghi nhận lại việc ghép order theo một trong các trường hợp sau:

Trường hợp khách chỉ có nhu cầu ghép order mà không có nhu cầu thay đổi lại chỗ ngồi

 • Chạm vào biểu tượng download trên order của khách có nhu cầu ghép order.
 • Chọn chức năng Ghép order.

 • Chạm vào order cần ghép vào.

 • Nhấn Đồng ý , khi đó thông tin của các order được chọn sẽ được gộp vào làm một.

Trường hợp khách có nhu cầu thay đổi lại bàn ngồi khi ghép order

 • Chạm vào biểu tượng download trên order của khách có nhu cầu ghép order.
 • Chọn chức năng Ghép order.

 • Chạm vào order cần ghép vào.

 • Chọn chức năng Vào bàn.

 • Tại đây, nhân viên ghi order có thể:
  • Gộp các order được ghép vào một bàn => bỏ tích chọn các bàn và chỉ giữ nguyên tích chọn trên một bàn.
  • Thay đổi vị trí bàn đối với các order được ghép => bỏ tích chọn bàn cũ và chọn sang bàn mới.
 • Nhấn Đồng ý => khi đó thông tin của các order được chọn sẽ được gộp vào làm một.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự