Khách gọi món có lưu ý trong cách chế biến thì ghi nhận như thế nào?

Khi gọi món, khách có lưu ý trong chế biến (VD: thêm mayonaise vào salat, nước cam không đá, …) thì nhân viên ghi order sẽ ghi nhận như sau:

  • Chạm vào món có lưu ý về Sở thích phục vụ trên giao diện ghi order.
  • Chọn Sở thích phục vụ cho khách.

  • Nếu món có nhiều Sở thích phục vụ, chạm vào Sở thích phục vụ để chọn sở thích trong danh sách.

  • Trường hợp muốn thêm sở thích phục vụ, nhập sở thích phục vụ, sau đó chạm vào biểu tượng dấu + để ghi nhận.

  • Chạm vào Đồng ý.

Lưu ý: Với các yêu cầu được nhân viên ghi order tự thêm bằng chức năng Sở thích phục vụ khác…:

  • Phần mềm sẽ tự động cập nhật vào tab Sở thích phục vụ của món trên danh sách thực đơn.
  • Nếu yêu cầu khác có phát sinh giá thì quản lý nhà hàng sẽ phải vào thực đơn, chọn món có yêu cầu và thêm yêu cầu vào tab Sở thích phục vụ.

STPV-mobile-4

Trường hợp khách có yêu cầu về cách chế biến, tuy nhiên yêu cầu này nhà hàng ít sử dụng, không muốn lưu lại trong danh sách Sở thích phục vụ, nhân viên ghi order có thể ghi nhận và gửi yêu cầu này cho bếp/bar như sau:

  • Chạm vào món khách yêu cầu, chọn Ghi chú nhanh.

  • Nhập yêu cầu của khách và chạm vào Đồng ý.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự