Khách gọi món không có trong thực đơn thì ghi order như thế nào?

Để ghi nhận các món khách gọi không có trên thực đơn, nhân viên ghi order thực hiện như sau:

  • Chọn Thêm món khác trên giao diện ghi order.

  • Khai báo món mua hộ khách.

  • Nhấn Đồng ý, món khách gọi thêm sẽ được ghi vào order.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự