Khách hủy món thì nhân viên ghi order ghi nhận như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Đối với các order đã được lập, nếu phát sinh yêu cầu hủy món đã gọi nhân viên ghi order thực hiện ghi nhận như sau:

Trường hợp order chưa được gửi xuống bộ phận bếp/bar

 • Chạm vào order có món được yêu cầu hủy.

 • Chạm vào biểu tượng bieu_tuong_3_cham_3 bên cạnh món cần hủy.
 • Chọn Hủy món.
 • Khi đó món yêu cầu hủy sẽ được xóa khỏi order.

Trường hợp order đã được gửi xuống bộ phận bếp/bar

 • Chạm vào order có món được yêu cầu hủy.

 • Chạm vào biểu tượng bieu_tuong_3_cham_3 bên cạnh món cần hủy.
 • Chọn Hủy món.

 • Chọn số lượng hủy, lý do hủy.
 • Chạm vào Có.

 • Khi đó món yêu cầu hủy sẽ bị gạch trên order.

 • Nhấn Gửi để bếp/bar biết được thông báo thay đổi.

Lưu ý:

 • Nhân viên ghi order đã trả một phần số suất khách goi thì chỉ có thể hủy số suất chưa được mang ra phục vụ.
 • Nhân viên ghi order đã trả toàn bộ số suất khách gọi thì không thể hủy được món đó.
 • Không thể thủy được món theo combo và món được chế biến theo nguyên vật liệu.
 • Khi hủy món, Bếp sẽ nghe thấy tiếng chuông và món đó sẽ biến mất trên màn hình của Bếp.
 • Trường hợp quản lý nhà hàng thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận trước khi hủy order, hủy món, khi hủy món thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

yeu-cau-huy-mon-005

Những vai trò có thể xác nhận hủy món bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy món cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự