Khách hủy order thì ghi nhận như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để ghi nhận thông tin hủy order đã lập, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng download trên order được khách yêu cầu hủy.
  • Chọn chức năng Hủy order.

  • Chọn lý do hủy order.
  • Chạm vào , khi đó order sẽ bị xóa khỏi danh sách.

  • Trường hợp quản lý nhà hàng thiết lập Yêu cầu Quản lý nhà hàng xác nhận trước khi hủy order, hủy món, khi hủy món thì phải có xác nhận tài khoản quản lý.

Lưu ý: Những vai trò có thể xác nhận hủy order bao gồm: Quản lý nhà hàng, Quản lý chuỗi nhà hàng, Quản trị hệ thống.
Trong trường hợp quản lý muốn giao việc xác nhận hủy order cho nhân viên khác thì có thể thêm vai trò Kiểm soát order cho nhân viên đó.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự