Khách muốn chuyển từ bàn đang ngồi sang một bàn khác thì ghi nhận như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Trường hợp khách muốn chuyển từ bàn đang ngồi sang một bàn khác, nhân viên ghi order sẽ ghi nhận lại việc chuyển bàn của khách như sau:

  • Chạm vào biểu tượng download trên order của khách có nhu cầu chuyển bàn.
  • Chọn chức năng Chuyển bàn.

  • Chạm vào bàn khách muốn chuyển sang.
  • Hoặc nhập số bàn khách muốn chuyển sang tại Chuyển đến bàn.
  • Chạm vào Đồng ý.

  • Sau khi thực hiện xong chức năng chuyển bàn, phần mềm sẽ tự động cập nhật lại thông tin số bàn trên order, tại màn hình danh sách order của nhân viên ghi order và nhân viên Bếp/Bar (trường hợp order đã được gửi Bếp/Bar).

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự