Khách muốn tách món trong order để thanh toán riêng thì thực hiện thế nào?

Để tách món trong order để thanh toán riêng, thực hiện như sau:

  • Trên order của khách có nhu cầu thanh toán riêng đồ, nhấn biểu tượng […], chọn Tách order.

  • Tăng số lượng món khách muốn thanh toán riêng.
  • Tích chọn Gửi yêu cầu thanh toán nếu muốn gửi order đến thu ngân thanh toán.
  • Nhấn Xong.

  • Nếu khách muốn tách thêm món khác để thanh toán, nhấn Tách thêm món.
  • Thực hiện chuyển món khách muốn tách tương tự.

  • Nhấn Đồng ý.
  • Trở lại màn hình Danh sách order và thanh toán cho khách.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự