Khi đóng ca, làm thế nào để phiếu in biên bản bàn giao ca hiển thị chi tiết tiền thu từng loại thẻ, ví; chi tiết các khoản chi tiền mặt và danh sách khách nợ?

Để phiếu in biên bản bàn giao ca hiển thị chi tiết tiền thu từng loại thẻ, ví; chi tiết các khoản chi tiền mặt và danh sách khách nợ; Khi đóng ca trên tablet/iPad, in biên bản bàn giao, thu ngân chọn tùy chỉnh in

Chọn các mục muốn in chi tiết

Khi đó phiếu in biên bản bàn giao sẽ hiển thị chi tiết các mục đã chọn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự