Làm thế nào để hiển thị được nhiều order hơn trên danh sách order chờ chế biến?

Tại màn hình danh sách order chờ chế biến, nhấn vào biểu tượng  để danh sách hiển thị gấp đôi số order theo đúng kích cỡ (lớn, trung bình, nhỏ) đã chọn trong thiết lập.

 

Nhấn vào biểu tượng  để màn hình danh sách hiển thị như ban đầu

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự