Làm thế nào để hiển thị tên nhân viên phục vụ trên order ở danh sách order?

Khi xem danh sách order, quản lý/chủ nhà hàng muốn biết ngay được order nào của NVPV nào để dễ dàng theo dõi tình hình phục vụ tại nhà hàng thì thực hiện thiết lập như sau:

Quản lý/Chủ nhà hàng đăng nhập vào trang quản lý trên web, vào Thiết lập\Thiết lập mua hàng/bán hàng, tích chọn ”

Khi đó trên danh sách order chờ thanh toán, đang phục vụ, yêu cầu thanh toán sẽ hiển thị tên NVPV ngay trên Order như sau

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự