Làm thế nào để khai báo, chỉnh sửa nhóm thực đơn của quán

Để khai báo, chỉnh sửa các nhóm thực đơn của quán, thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách thực đơn.

2. Chương trình hiện ra nhóm thực đơn của quán. Để Thêm nhóm thực đơn, nhấn Thêm nhóm mới để thực hiện khai báo.

3. Nhập tên nhóm thực đơn. Chọn biểu tượng nhóm thực đơn. Nhấn Lưu lại.

3. Trường hợp muốn chỉnh sửa nhóm thực đơn, nhấn biểu tượng  trên nhóm thực đơn để chỉnh sửa lại.
4. Trường hợp muốn xóa nhóm thực đơn, nhấn biểu  tượng để xóa nhóm.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự