Làm thế nào để khi tính tiền cho order thì đồng thời gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar?

Đối với các nhà hàng thường thu tiền luôn sau khi ghi nhận order và gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar, để thu ngân có thể thao tác nhanh hơn trên các ứng dụng bán hàng thì thiết lập như sau:

Vào Thiết lập\Thiết lập chung, nhấn chọn “Tự động gửi bếp/bar khi tính tiền hóa đơn”

Tích chọn loại order (Tại bàn, Mang về, Giao hàng) muốn áp dụng tính năng này.

Khi đó, Thu ngân/NVPV kiêm thu tiền nhấn Tính tiền ở màn hình chi tiết order hoặc danh sách order thì chương trình sẽ đồng thời gửi phiếu chế biến xuống bếp/bar.

Lưu ý: tính năng này chưa đáp ứng cho các nhà hàng sử dụng tùy chọn “Cho phép gửi 1 món xuống nhiều bếp/bar”

Tương tự như vậy nếu bạn dùng ứng dụng bán hàng trên Phone

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự