Làm thế nào để nhân viên Bếp/bar sử dụng máy tính bảng nhận được thông báo hồi món khi NVPV hồi món?

Nhà hàng có bếp/bar sử dụng máy tính bảng và có thiết lập “Gửi phiếu hồi món cho bếp/bar khi khách trả lại đồ” trên trang quản lý

Khi NVPV kiểm đồ cho khách, có trả lại món

thì Bếp/Bar sẽ nhận được thông báo như sau:

 

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự