Nếu món đã ngừng bán tại nhà hàng/quán thì ghi nhận thế nào?

Nếu món đã ngừng bán tại nhà hàng/quán thì thực hiện ghi nhận như sau.

Trường hợp món ăn ngừng bán tạm thời.

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Thực đơn.

CC_lite_thiet_lap_01

  • Chọn món đã ngừng bán.
  • Chạm vào Ngừng bán. 
  • Chạm vào Cất.

monngungban1

  • Khi đó món ăn vẫn xuất hiện trên danh sách thực đơn nhưng không xuất hiện trên danh sách ghi order.

Trường hợp món ăn ngừng bán hẳn.

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Thực đơn.
  • Chạm vào món ngừng bán.
  • Chạm vào Xóa.

monngungban2

  • Chạm vào Đồng ý để xác nhận.

monngungban3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự