Nhân viên bếp/bar muốn ẩn yêu cầu chế biến của order đã thanh toán thì làm như thế nào?

Nhân viên bếp/bar muốn ẩn yêu cầu chế biến của order đã thanh toán bằng cách vào Thiết lập hiển thị order bật thiết lập Ẩn order đã thanh toán

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự