Nhân viên bếp/bar muốn báo hết nguyên vật liệu cho quản lý thì làm như thế nào?

Khi hết nguyên vật liệu chế biến, nhân viên bếp/bar muốn báo cho NVPV biết những món có định lượng NVL này hết để NVPV có thể kịp thời báo cho khách chọn món khác; và báo cho quản lý nhà hàng để kịp thời ra quyết định mua bổ sung.

Nhân viên bếp bar thực hiện như sau trên ứng dụng Bếp Bar

Vào Báo hết báo còn, chọn BÁO HẾT/BÁO CÒN NVL

Nhấn Báo hết ở dòng NVL muốn báo hết

Khi đó các món được chế biến từ NVL này cũng sẽ được tự động báo hết

Nhân viên phục vụ sẽ nhận được thông báo hết các món này

Quản lý nhà hàng sẽ nhận được thông báo

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự