Nhân viên bếp/bar thiết lập đổ chuông thông báo khi nhận được món mới, order mới, món hủy, order hủy… như thế nào?

Khi bán hàng có phát sinh các nghiệp vụ: ghi order cho món, khách gọi thêm món, hủy món, hủy order, chuyển món sang bàn khác, ghép order, hồi món; Nhân viên bếp bar sử dụng máy tính bảng muốn nhận được chuông thông báo khi có phát sinh các nghiệp vụ trên thì thực hiện như sau:

Vào Thiết lập\Thiết lập chung: nhấn chọn Thiết lập đổ chuông thông báo khi có thay đổi.

Chạm để chọn các hoạt động muốn nhận được chuông thông báo

Khi đó máy tính bảng sẽ đổ chuông khi nhận được thông báo tương ứng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự