Nhân viên ghi order ghi nhận món đã trả cho khách vào đâu?

Xem phim hướng dẫn


Đối với các món đã mang ra trả cho khách, nhân viên ghi order sẽ ghi nhận lại như sau:

Trả món cho từng order

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng sau khi chế biến, đem trả từng món cho khách. Khi trả món có thể nhập số lượng món trả cho khách trong trường hợp số suất trả nhỏ hơn số suất khách gọi.

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongtramon3 trên order có món được bê ra cho khách.

  • Nhập số lượng món đã chế biến.
  • Chạm vào biểu tượng Trả món đối với món cần trả.

Trả món cho nhiều order

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng có nhiều đầu bếp, mỗi đầu bếp phụ trách các món khác nhau. Chế biến theo tổng số lượng món mình phụ trách, sau đó trả món theo từng bàn.

  • Chọn tab Trả món.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon đối với món được trả.

Trả món theo bàn khách ngồi

Sử dụng trong trường hợp nhà hàng chế biến lần lượt theo từng bàn/order, sau đó trả đồng thời toàn bộ món cho bàn/order.

  • Chọn tab Trả món, chọn tab Theo bàn.
  • Chạm vào biểu tượng Mobile_Bieu_tuong_tra_mon để trả món.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự