Nhân viên ghi order muốn gửi yêu cầu thanh toán kèm ghi chú cho thu ngân thì làm thế nào?

Nếu khách hàng yêu cầu thanh toán có kèm ghi chú như khách hàng có thẻ VIP hay có lấy hóa đơn… thì thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng download trên order của khách và chọn chức năng Gửi YCTT kèm ghi chú.

  •  Nhập ghi chú và chạm vào Gửi.

Khi đó trên màn hình tính tiền của thu ngân sẽ hiển thị thông tin ghi chú yêu cầu thanh toán.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự