Sắp xếp các chức năng trên danh sách order thì thực hiện thế nào?

Nhân viên ghi order có thể sắp xếp các chức năng thường sử dụng lên trước trên danh sách order bằng cách:

  • Trên giao diện màn hình bán hàng, chạm vào biểu tượng dau3gach và chọn Thiết lập.
  • Tại phần Thiết lập chung, chạm vào Thứ tự hiển thị chức năng trên order.

sap-xep-nut-002

  • Chạm và giữ biểu tượng bieu_tuong_di_chuyen và di chuyển các chức năng.
  • Chạm vào Cất.

  • Khi đó, thứ tự các chức năng trên order sẽ được thay đổi.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự