Thay đổi thông tin đặt chỗ thế nào?

Để thay đổi thông tin đặt chỗ của khách, thực hiện như sau:

  • Nhấn biểu tượng bieu-tuong-3-cham, chọn Thay đổi.

Ngoài ra, thu ngân có thể thực hiện Xếp bàn, Đặt món hay Hủy đặt chỗ cho khách.

Thu ngân có thể theo dõi số lượng order đặt chỗ theo hình thức Tháng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự