Thêm đặt chỗ cho khách thế nào?

Khi có yêu cầu đặt chỗ, thu ngân thực hiện như sau:

  • Nhấn bieutuong3vach và chọn Sổ đặt chỗ.
  • Nhấn Đặt chỗ.

  • Khai báo các thông tin khách đặt chỗ.

  • Nếu khách đặt bàn, nhấn Xem sơ đồ để chọn bàn cho khách.
  • Nhấn Xong.

Tablet-dat-cho-3

  • Nhấn Nhận bàn để xác nhận khách đã vào bàn.

Lưu ý:

  • Sau khi xác nhận nhận bàn, phần mềm tự động chuyển order đặt chỗ vào màn hình danh sách order Đang phục vụ của nhân viên ghi order và màn hình danh sách order Chờ thanh toán của thu ngân.
  • Những đặt chỗ đã quá giờ mà khách chưa đến nhận bàn thì trên màn hình Chờ xếp bàn hoặc Khách sắp đến sẽ hiển thị màu đỏ.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự