Thêm món vào thực đơn thì làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Để thêm món vào thực đơn, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieutuong3vach, chọn Thực đơn.

CC_lite_thiet_lap_01

  • Chạm vào bieutuongdaucong để thêm món mới.

themmon2

  • Khai báo thông tin món.
  • Chạm vào Cất.

themmon3

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự