Thiết lập chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order

Với các nhà hàng có nhiều đơn mang về, giao hàng (các quán ăn nhanh, trà sữa,…), có thể thiết lập để chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order như sau:

Thiết lập Chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order

  • Nhấn chọn tab Tiện ích/Thiết lập.

  • Bật chức năng Chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order.

Ghi nhận nhanh order

  • Nhấn biểu tượng , chọn Order mang về/Order giao hàng.

  • Ghi nhận các món khách gọi.
  • Với order giao hàng, sau khi ghi nhận các món khách gọi, thực hiện nhập thông tin giao hàng trên chương trình.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự