Thiết lập chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order

Với các nhà hàng có nhiều đơn mang về, giao hàng (các quán ăn nhanh, trà sữa,…), có thể thiết lập để chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order như sau:

Thiết lập Chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order

  • Nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập.
  • Tại tab Thiết lập chung, bật chức năng Chọn nhanh hình thức phục vụ khi lập order.

Ghi nhận nhanh order

  • Nhấn biểu tượng , chọn Order mang về/Order giao hàng.

  • Ghi nhận các món khách gọi (chương trình giữ nguyên các thao tác ghi nhận order, gửi phiếu chế biến).

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự