Thiết lập lại dữ liệu nhà hàng

Để thiết lập lại, xóa trắng toàn bộ dữ liệu nhà hàng để bắt đầu thực hiện công việc bán hàng từ đầu, thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng  , chọn Thiết lập\Thiết lập chung.

2. Nhấn Xóa dữ liệu.

3. Nhập mật khẩu, nhấn Xác nhận.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự