Thiết lập thông tin nhà hàng

Giúp quản lý thiết lập các thông tin chung về quán: thông tin quán, loại đồng tiền… Thao tác thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng  , chọn Thiết lập.

2. Chọn tab Thông tin nhà hàng, thực hiện khai báo các thông tin về nhà hàng và loại tiền sử dụng thanh toán.

Thông tin Tên nhà hàng, Số điện thoại, Địa chỉ sẽ sử dụng để hiển thị trên hóa đơn thanh toán.

Thông tin Loại tiền, Dấu ngăn cách hàng nghìn sẽ được sử dụng khi thu ngân tính tiền và thanh toán với khách hàng.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự