Thiết lập thực đơn

Để bắt đầu sử dụng CUKCUK Starter, chủ nhà hàng cần thiết lập thực đơn, thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Chọn loại hình nhà hàng, nhấn chọn loại hình Bún miến phở.

3. Chọn món nhà hàng thường xuyên bán: Phở bò, Phở gà, Bún bò, Bún đậu, Bún ngan, Bún cá.

4. Chương trình sẽ mặc định các món phổ biến theo các loại hình kinh doanh của nhà hàng/quán.

Nhóm thực đơn:

1. Chương trình mặc định sẵn các đồ ăn, đồ uống phổ biến hiện nay theo từng nhóm thực đơn.
2. Để Thêm nhóm thực đơn, nhấn biểu tượng, chọn Thiết lập nhóm thực đơn, sau đó nhấn Thêm nhóm mới để thực hiện khai báo.

3. Để sửa các nhóm thực đơn, chọn nhóm thực đơn muốn sửa.
4. Nhấn biểu tượng để xóa nhóm thực đơn.
Thực đơn:
1. Để Thêm món mới, chọn nhóm thực đơn tương ứng và nhấn biểu tượng .
2. Khai báo các thông tin về món. Nhấn Lưu lại.

3. Trường hợp muốn sửa thông tin món, nhấn chọn món trên danh sách để thực hiện sửa.
4. Nhấn biểu tượng nếu muốn xóa món.
5. Để thay đổi giá cho toàn bộ món trong nhóm, nhấn biểu tượng , chọn Đổi toàn bộ giá món để thực hiện cập nhật lại.

Nội dung này hữu ích?