Thiết lập thực đơn

Để bắt đầu sử dụng CUKCUK Starter, chủ nhà hàng cần thiết lập thực đơn, thao tác thực hiện như sau:

1. Tại màn hình Chọn loại hình nhà hàng, nhấn chọn Quán Trà sữa.

2. Thực hiện thiết lập nhóm thực đơn, thực đơn theo thực tế quán.

Nhóm thực đơn:
1. Chương trình đã mặc định sẵn 3 nhóm thực đơn: Trà sữa, Trà trái cây, Đá xay. Với mỗi nhóm, chương trình cũng đã mặc định sẵn các đồ uống phổ biến hiện nay

2. Để Thêm nhóm thực đơn, nhấn biểu tượng , chọn Thiết lập nhóm thực đơn

3. Chọn Thêm nhóm mới và thực hiện khai báo.

4 Để sửa các nhóm thực đơn, chọn nhóm thực đơn tương ứng.

5. Nhấn biểu tượng  để xóa nhóm thực đơn.

Thực đơn:
1. Để Thêm món mới, chọn nhóm thực đơn tương ứng và nhấn biểu tượng .

 • Trường hợp món có 1 size duy nhất.
  • Bỏ tích chọn Bán theo size.
  • Khai báo các thông tin về món. Nhấn Lưu lại.

 • Trường hợp món bán theo nhiều size khác nhau
  • Tích chọn Bán theo size. Chương trình mặc định sẵn 3 size cho đồ uống S, M, L. Thực hiện tích chọn và khai báo giá bán theo từng size.
   Ví dụ: Chọn size S – 28.000đ, size M – 32.000đ, size L – 36.000đ.
  • Chọn size mặc định, đơn vị tính cho đồ uống. Nhấn Lưu lại.

2. Trường hợp muốn sửa thông tin món, nhấn chọn món trên danh sách để thực hiện sửa.

3. Trường hợp muốn cập nhật giá cho toàn bộ nhóm thức đơn, nhấn biểu tượng  chọn chức năng Đổi toàn bộ giá món để thực hiện.

4. Nhấn biểu tượng  nếu muốn xóa món.

5. Trường hợp muốn xóa toàn bộ món, nhấn biểu tượng  chọn chức năng Xóa toàn bộ món để thực hiện..

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Nhấn Bắt đầu sử dụng và thực hiện các nghiệp vụ bán hàng.

Nội dung này hữu ích?