[TT Nước ngoài] Khi tính tiền cho khách, QLNH/Thu ngân muốn không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ thì thực hiện như thế nào?

Khi tính tiền cho khách, QLNH/Thu ngân muốn không tính thuế GTGT cho phí dịch vụ thì thiết lập như sau

Vào trang quản lý, Thiết lập\Thiết lập mua hàng/bán hàng, bỏ tích chọn Tính thuế cho phí dịch vụ

Khi đó, thu ngân tính tiền cho khách thì phần phí dịch vụ sẽ không tính thuế

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự