Làm thế nào để theo dõi các hóa đơn đã thanh toán trong ngày?

Để xem được danh sách hóa đơn của nhà hàng/quán, quản lý thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách hóa đơn. Chương trình đã hiển thị toàn bộ danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng/quán trong ngày.

2. Có thể lọc theo thời gian muốn theo dõi hoặc tìm kiếm theo số hóa đơn.

3. Nhấn chọn vào thông tin hóa đơn để xem chi tiết.

4. Trường hợp muốn in lại hóa đơn cho khách, nhấn biểu tượng  trên hóa đơn và chọn In hóa đơn.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự