Nhân viên ghi order chuyển món của khách sang Order khác thì làm thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Nhân viên ghi order muốn thực hiện việc chuyển món của khách sang order của một nhóm khách khác hoặc sang một order mới thì thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Chuyển món sang một order đã có sẵn

 • Chạm vào order của khách có nhu cầu chuyển món.

 • Chạm vào biểu tượng bieu_tuong_3_cham_3 và chọn Chuyển món sang Order khác.

 • Chọn Chuyển sang Order đã có.
 • Nhập số suất muốn chuyển và chọn order khách muốn chuyển sang.
 • Chạm vào Đồng ý.

 • Khi đó món sẽ được chuyển sang order khác đã có sẵn.

Trường hợp 2: Chuyển món sang order mới

 • Chạm vào order của khách có nhu cầu chuyển món.

 • Chạm vào biểu tượng bieu_tuong_3_cham_3 và chọn Chuyển món sang Order khác.

 • Chọn Chuyển sang order mới.
 • Nhập số suất muốn chuyển và chọn bàn khách muốn chuyển sang.
 • Chạm Đồng ý.

 • Khi đó món sẽ được chuyển sang order mới

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự