Nhân viên ghi order muốn cập nhật ảnh đại diện cho món ăn thì thực hiện như thế nào?

Xem phim hướng dẫn

Trường hợp nhân viên ghi order muốn cập nhật ảnh đại diện cho món ăn, thực hiện như sau:

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongtienich.
  • Chọn Ảnh thực đơn.
  • Chạm vào món ăn cần cập nhật lại ảnh trên danh sách thực đơn.

td1

  • Chạm vào chức năng Chọn từ thư viện ảnh (hoặc Chụp ảnh).

td2

  • Chạm để chỉnh sửa ảnh theo vị trí mong muốn.

td3

  • Chạm vào Sử dụng.

td4

Nội dung này hữu ích?