Thu ngân muốn xem danh sách các hoá đơn bán hàng đã lập thì thực hiện như thế nào?

Trường hợp muốn xem lại các hoá đơn bán hàng được lập trong ca làm việc của mình, thu ngân thực hiện như sau:

 • Chạm vào biểu tượng dau3gach, chọn Danh sách hoá đơn.
 • Chương trình đã hiển thị danh sách các hóa đơn phát sinh trong ngày.
 • Có thể lọc danh sách theo khoảng thời gian, thu ngân, trạng thái hóa đơn hoặc tìm theo số hóa đơn, số bàn,…

Hiện tại, chương trình sẽ lưu trữ các hóa đơn trên máy PC/POS của thu ngân trong vòng 2 tháng. Với các hóa đơn trước đó, hoặc hóa đơn lập trên thiết bị khác thu ngân có thể sử dụng tính năng Tìm trực tuyến để xem lại và in hóa đơn cho khách. Chi tiết:

 • Trên Danh sách hóa đơn, bật chức năng Tìm kiếm trực tuyến.

      Lựa chọn tìm kiếm chính xác hóa đơn sẽ tìm kiếm được bất kỳ hóa đơn đã từng lập trên hệ thống:

 • Chọn khoảng thời gian phát sinh hóa đơn.
 • Thực hiện tìm kiếm theo tên hoặc theo số hóa đơn.

Lựa chọn tìm kiếm hóa đơn trong ngày sẽ tìm kiếm được bất kỳ hóa đơn đã từng lập bởi cùng 1 tài khoản trên hệ          thống:

 • Chọn ngày tìm kiếm: Chỉ tìm kiếm được 7 ngày gần nhất
 • Thực hiện tìm kiếm theo số hóa đơn, số bàn,..

 • Khi đó chương trình sẽ tìm kiếm được hóa đơn, thu ngân có thể xem và in lại hóa đơn cho khách.

Để sử dụng tính năng tìm kiếm trực tuyến cần đảm bảo máy thu ngân có kết nối internet.

Lưu ý:

 • Với các tài khoản thu ngân đăng nhập và sử dụng phần mềm, sẽ chỉ xem được các hóa đơn mình đã lập trong ca làm việc. Với các tài khoản quản lý, quản lý chuỗi, quản trị hệ thống có thể xem được toàn bộ danh sách hóa đơn phát sinh tại nhà hàng.
 • Sau khi xóa dữ liệu phần mềm, gỡ phần mềm, chương trình sẽ chỉ giữ lại các hóa đơn trong ca khi chưa đóng ca làm việc. Các hóa đơn trước đó sẽ bị xóa bỏ.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự