Thêm món mới, chỉnh sửa các món trong thực đơn như thế nào?

Để thêm món, chỉnh sửa các món trong thực đơn, thực hiện như sau:

1. Nhấn biểu tượng , chọn Danh sách thực đơn. Chương tình hiển thị danh sách Nhóm thực đơn.

2. Để Thêm món mới, chọn nhóm thực đơn tương ứng và nhấn biểu tượng  để khai báo món mới.

3. Khai báo các thông tin về món. Nhấn Lưu lại.

4. Trường hợp muốn sửa thông tin món, nhấn chọn món trên danh sách để thực hiện sửa.

5. Nhấn biểu tượng  nếu muốn xóa món.

6. Để thay đổi giá cho toàn bộ món trong nhóm, chọn nhóm, nhấn biểu tượng , chọn Đổi giá món để thực hiện cập nhật lại.

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự