Khách hủy món thì ghi nhận như thế nào?

Trường hợp khách hủy món thì thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Bán hàng, chạm vào order của khách có nhu cầu hủy món.

huymon1

  • Chạm vào biểu tượng bieutuongchonmon bên cạnh món cần hủy.
  • Chạm vào Cất.

huymon2.1

Nội dung này hữu ích?

Câu hỏi tương tự